Generelle betingelser

ARRANGEMENT:
Betingelserne gælder for rejser arrangeret af JTB Denmark. JTB Denmark er medlem af Rejsegarantifonden og Danmarks Rejsebureau Forening.

TILMELDING:
Tilmelding til en rejse er bindende for såvel kunde som rejse¬bureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter De samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser og eventuelle tillægsbetingelser på Deres ordrebekræftelse/faktura. Hvis depositum ikke indbetales inden for den angivne frist, bortfalder aftalen.

BETALING:
Frist for betaling af eventuelt depositum, vil fremgå af ordrebekræftelsen eller faktura. Frist for slutbetaling er senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er anført. Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har JTB Denmark ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har JTB Denmark  ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jvf. reglerne, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling. Afbestillingsforsikring (se afsnit) ved sygdom skal indbetales samtidigt med depositum.

AFBESTILLING:
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på Deres deltagerbevis, ordrebekræftelse eller faktura:
Ved afbestilling af rejser efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum opkræves et ekspeditions¬gebyr på 10% af rejsens pris dog minimum DKK 500 per deltager.

For rejser hvor der indgår landarrangement gælder følgende betingelser:
Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejsen opkræves 25% af prisen, dog minimum DKK 500 per deltager.
Ved afbestilling senere end 42 dage før afrejsen tilbageholdes 50% af rejsens pris dog minimum DKK 500 per deltager. Ved afbestilling inden for 14 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt. Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlags-frit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Den ansvarsfrie afbestillingsret for kunden gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

AFBESTILLINGSFORSIKRING VED SYGDOM:
Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker Dem i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom (lægeattest skal forevises). Forsikringen udgør enten 6% af rejsens pris, og dækker ved læge-dokumenteret sygdom for passageren selv eller dennes nærmeste familie, eller 8 % og dækker den rejsende ved lægedokumenteret sygdom for passageren selv eller dennes nærmeste familie, OG hele gruppen kan afbestille hvis den centrale person må afbestille ved sygdom. Prisen er dog minimum DKK 75. Vi henviser endvidere til de særlige beløb for afbestillingsbeskyttelse som nogle af vore pakker og øvrige produkter har. Forsikringen skal altid tegnes senest ved indbetaling af depositum.

FLYREJSEN:
Såfremt De udover den anførte rejserute har særlige krav til Deres billets fleksibilitet, skal de være anført på billet eller i deltagerbevis. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på billet eller i delta¬gerbevis. Ligeledes kan mange billetter hverken helt eller delvist refunderes. Spørg altid for særlige regler og betingelser for Deres billet.
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at Deres navn(e) på deltagerbevis og billet stemmer overens med Deres aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem pas og billet, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør, og afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side. Rejsen vil blive refunderet efter gældende regler.

OVERDRAGELSE:
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. Men såfremt et fly er udsolgt, vil flyselskaberne ikke acceptere navneændringer, der i praksis betyder at en ny person kommer først i køen. Desuden er en del rejsearrangementer baseret på specialbilletter, der ikke må ændres efter bestilling, hvorfor ændringen vil være forbundet med omkostninger til en ny flybillet.
Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket om dette fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejsen. Ved overdragelsen opkræves et gebyr på DKK 500 per person. Endvidere hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den nye rejsende for betaling af et evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

PRISÆNDRINGER:
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af: Stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valuta-kurser. Evt. prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens begyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper:
1) Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter: det aktuelle beløb såfremt dette overstiger DKK 100.
2) Ved valutaændringer på mere end +5% eller -10% i forhold til prislistens udgivelsesdag. Prisændringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende landarrangementer.
Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

AFLYSNING:
Rejsen kan ligeledes aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold).
I dette tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil bureauet altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

ARRANGØRENS ANSVAR:
JTB Denmark optræder som agent for de flyselskaber, vi foretager reservation med og udsteder billetter for. Vores ansvar for mangler, forsinkelser samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatnings-ansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa konventionen, skibsrejser: Athen konventionen, togrejser: COTIF/CIF konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. DKK 90.000. Ved skibs- og jernbanetransporter dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset, f.eks. ved flytransport ca. DKK 120 per kg. indskrevet bagage.

REJSEFORSIKRING:
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes forsikring, som dækker omkostninger og eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar m.m. JTB Denmark er altid behjælpelig med vejledning.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er forpligtet til at have sørget for alle nødvendige pas, visa og vaccinationer til rejsens gennem¬førelse, til at holde sig underrettet om evt. ændrede hjemrejsetider ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen og til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejsen. Visse billetter skal desuden altid genbekræftes inden returrejsen.

REKLAMATION:
Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dettes stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at bureauet kan forsøge hurtigst muligt at afhjælpe forholdet. JTB DENMARK er tilsluttet Rejse-Ankenævnet. Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende om mangler ved rejsen, kan De indbringe sagen for nævnet:
Lyngby Hovedgade 64, 1. sal, 2800 Lyngby (telefon: 45 93 41 15) http://www.pakkerejseankenaevnet.dk/
Evt. søgsmål mod arrangøren skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn). Værneting: Sø- og Handelsretten i København.